Werkwijze

  • kennismakingsgesprek
  • plan van aanpak en behandeldoelen
  • eindevaluatie

 
  
Kennismakingsgesprek
 
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en zal de hulpvraag en het probleemgedrag zo helder en concreet mogelijk worden geformuleerd.
 
 
Er worden een aantal belangrijke vragen gesteld:

  • Wat zijn de klachten ( probleemgedrag) en hulpvraag
  • Wat hebben het kind en ouders nodig om weer op een positieve manier met elkaar om te kunnen gaan.

 
 
Plan van aanpak en behandeldoelen
 
Aan het einde van het kennismakingsgesprek komen het plan van aanpak en de behandeldoelen aan bod. We maken afspraken over de aard en de duur van de begeleiding. We gaan uit van maximaal 10 begeleidingen en een tussentijdse evaluatie om de stand van zaken te bespreken.
Soms stopt de begeleiding na een aantal keren, soms duurt het nog wat langer. De begeleiding zal meestal in de thuissituatie plaatsvinden.
 
Eindevaluatie
 
De begeleiding wordt beëindigd als de hulpvraag beantwoord is en de ouders het gevoel hebben weer verder te kunnen met de opvoeding van hun kind. Soms is er meer nodig om tot een verbetering of oplossing te komen. Samen met de ouders zal dan gekeken worden naar eventuele andere vormen van hulpverlening. Er vindt een eindgesprek plaats waarin de behandeldoelen worden geëvalueerd. Daarbij zal ook de geboden hulpverlening besproken worden